สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) จัดกิจกรรม “CR04 Workshop”

วันที่ 11 กรกฎาคม 2566 สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม “CR04 Workshop” ครั้งที่ 1 ณ MaSHARES Co-Working & Maker Space MB โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปานนท์ ลาชโรจน์ รองผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) เป็นผู้กล่าวเปิดกิจกรรม และ คุณกาญจนาฎ ภัทรเกษวิทย์ หัวหน้างานบริการวิจัยและวิชาการ สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) เป็นผู้บรรยายในหัวข้อ เทคนิคการบริหารโครงการและการจัดทำเอกสารโครงการรับทำวิจัย

โดยกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำ CR04 เพื่อการบริหารงานโครงการรับทำวิจัย แก่ผู้ประสานงานด้านการให้บริการรับทำวิจัยและให้บริการทางวิชาการของมหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน

ติดตามข่าวสารและกิจกรรมของ iNT ได้ที่

02-849-6050