ศูนย์ร่วมคิดพาณิชย์นวัตกรรม (MICC)  จัดกิจกรรมสัมมนาออนไลน์ “ปฏิรูปเกษตรกรไทยสู่ความยั่งยืนด้วยเทคโนโลยีและวิศวกรรม : กรณีศึกษา พืชสับปะรด”

วันที่ 15 มิถุนายน 2566 ศูนย์ร่วมคิดพาณิชย์นวัตกรรม (MICC) ภายใต้การบริหารจัดการของสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมสัมมนาออนไลน์ INNOVATION FOR SUSTAINABILITY  ในหัวข้อ “ปฏิรูปเกษตรกรไทยสู่ความยั่งยืนด้วยเทคโนโลยีและวิศวกรรม : กรณีศึกษา พืชสับปะรด”  โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวเปิดกิจกรรมสัมมนา และได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ทวีชัย อมรศักดิ์ชัย รองศาสตราจารย์ ดร.ศิวพร มีจู สมิธ อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ รองศาสตราจารย์ ดร.รุ่งทิวา วงศกรทรัพย์ อาจารย์ประจำหน่วยวิทยาศาสตร์การอาหาร กลุ่มวิชาการและวิจัยด้านอาหารและโภชนาการ สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยแป้งและพืชสับปะรดสำหรับงานอุตสาหกรรม ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting

ติดตามข่าวสารและกิจกรรมของ iNT ได้ที่

02-849-6050