รศ.ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ผู้อำนวยการ iNT ม.มหิดลเป็นวิทยากรบรรยา ‘การพัฒนานวัตกรรมจากงานวิจัย’

วันที่ 15 มิถุนายน 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากรบรรยาหัวข้อเรื่อง ‘การพัฒนานวัตกรรมจากงานวิจัย’ ในโครงการสัมมนาหลักสูตรพยาบาลศาตรมหาบัณฑิต ประจำปี 2565 ที่จัดขึ้นโดย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ผ่านระบบออนไลน์ Zoon Meeting โดยโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้อาจารย์ประจำหลักสูตรมุ่งเน้นการพัฒนานวัตกรรม ด้านสุขภาพจากงานวิจัย