Scaling Your Business Model

Scaling Your Business Model

เสริมกลยุทธ์ทางธุรกิจ เรียนรู้แนวทางการ Scale Up สตาร์ทอัพให้เติบโตสู่ตลาด

สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) ขอเชิญชวน Startup / Spin off ของมหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมกิจกรรม Scaling Your Business Model เรียนรู้แนวทางกลยุทธ์ทางธุรกิจ พาธุรกิจสตาร์ทอัพให้เติบโตสู่ความสำเร็จ

โดยดร.ปรเมษฐ์ ชุ่มยิ้มที่ปรึกษาอาวุโส และผู้จัดการแพลตฟอร์ม Food Innopolis Acceleratorสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

(รับจำนวนจำกัด สำหรับ Startup / Spin off ของมหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 10 ทีมเท่านั้น !!! )

วันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2566 (เวลา 9.00 – 16.00 น.)

ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารสิริวัฒนภักดี สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล

ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม : คลิก!!!