ระบบการแยกขยะด้วยเสียง

การรักษามะเร็งด้วยวิธี
เซลล์ภูมิคุ้มกันบำบัดที-เซลล์ แบบลูกผสมที่มีความจำเพาะต่อโปรตีนของเซลล์มะเร็งเต้านม

รายละเอียดผลงาน

            การใช้สีของถังขยะเป็นตัวแบ่งแยกประเภทขยะเหมาะกับคนที่สามารถมองเห็นสีได้อย่างชัดเจน แต่ทำให้ผู้ที่มีความบกพร่องหรือพิการทางการเห็น ไม่สามารถทิ้งขยะประเภทต่าง ๆ ลงในถังขยะเพื่อ คัดแยกขยะได้อย่างถูกต้อง ซึ่งที่ผ่านมาไม่มีถังขยะเพื่อการคัดแยกขยะที่ทำให้ผู้ที่มีความบกพร่องหรือพิการทางการเห็นมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะได้ จากปัญหาดังกล่าวข้างต้นผู้ประดิษฐ์จึงพัฒนา “ระบบการแยกถังขยะด้วยเสียง” สำหรับติดตั้งกับชุดถังขยะคัดแยกขยะที่มีสีฟ้า สีเขียว สีเหลือง เพื่อให้ระบบการแยกถังขยะด้วยเสียง สามารถช่วยผู้พิการทางการเห็นมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะได้

ระดับความพร้อมของเทคโนโลยี

——-Transfer

——-Prototype

——-Experimental

——-Initial

จุดเด่นเทคโนโลยี

มีเซนเซอร์ที่ช่วยสั่งการคัดแยกขยะให้แก่ผู้บกพร่องทางสายตาหรือพิการทางการมองเห็น

ผู้สร้างผลงาน

รศ.ดร.ภัทรานิษฐ์  ศรีจันทราพันธุ์

ผู้ประสานงาน : งานถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงพาณิชย์

02-849-6056-7

athicha.soi@mahidol.edu