การรีไซเคิลพอลิเอทิลีนเทเรฟทาเลต
โดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาจากออกไซด์ของแคลเซียม

ระดับความพร้อมของเทคโนโลยี

——-Transfer

——-Prototype

——-Experimental

——-Initial

รายละเอียดผลงาน

            การประดิษฐ์นี้เกี่ยวข้องกับการรีไซเคิลพอลิเอทิลีนเทเรฟทาเลตโดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาจากออกไซด์ของแคลเซียมที่ถูกเตรียมจากเศษเปลือกไข่นกกระจอกเทศ โดยอาศัยกระบวนการดีพอลิเมอไรเซชั่นด้วยปฏิกิริยาไกลโคไลซิสในการรีไซเคิลโดยใช้กรรมวิธีทางเคมี และการเตรียมตัวเร่งปฏิกิริยาจากออกไซด์ของแคลเซียมที่ถูกเตรียมจากเศษเปลือกไข่นกกระจอกเทศ ที่ซึ่งตัวเร่งปฏิกิริยาดังกล่าวสามารถเตรียมได้จากนำเศษเปลือกไข่นกกระจอกเทศบดละเอียดไปเผาภายใต้บรรยากาศ แล้วจึงปล่อยเปลือกไข่ที่ผ่านการเผาแล้วไว้จนเย็น จากนั้นนำมาบดให้ละเอียดอีกครั้งก่อนนำไปใช้เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา

จุดเด่นเทคโนโลยี

การรีไซเคิลขยะด้วยการนำตัวเร่งปฏิกิริยาจากออกไซด์ของแคลเซียมที่ถูกเตรียมจากเศษเปลือกไข่นกกระจอกเทศ

ผู้สร้างผลงาน

รศ.ดร. เอกสิทธิ์ สมสุข และคณะ

ผู้ประสานงาน : งานถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงพาณิชย์

02-849-6056-7

athicha.soi@mahidol.edu