กรรมวิธีเคลือบสายสวนปัสสาวะด้วยอนุภาคนาโน

การรักษามะเร็งด้วยวิธี
เซลล์ภูมิคุ้มกันบำบัดที-เซลล์ แบบลูกผสมที่มีความจำเพาะต่อโปรตีนของเซลล์มะเร็งเต้านม

รายละเอียดผลงาน

การเคลือบเครื่องมือแพทย์เพื่อป้องกันและทําลายเชื้อแบคทีเรีย หรือ การเกิดไบโอฟิล์มของเชื้อแบคทีเรีย สามารถช่วยลดการติดเชื้อระหว่าง ผู้ป่วยได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะผู้ป่วยที่มีการเปิดแผล ผู้ป่วยที่มีการ สอดใส่เครื่องมือที่เข้าสู่ร่างกาย ผู้ป่วยที่มีระบบภูมิคุ้มกันอ่อนแอ ปัจจุบันการเคลือบพื้นผิวเครื่องมือแพทย์ที่นิยมใช้ได้แก่ วิธีการเคลือบ แบบจุ่มทีละชั้นด้วยยาหรือสารต้านแบคทีเรีย เพื่อขจัดจุลชีพทําให้ ปลอดเชื้อ ซึ่งมีข้อด้อยคือ ประสิทธิภาพของการขจัดจุลชีพหมดลง ในระยะเวลาอันสั้น เนื่องจากสารที่มีฤทธิ์ต้านจุลชีพที่นํามาใช้งาน ไม่สามารถคงฤทธิ์ไว้ได้นาน วิธีการเคลือบผิวแบบพ่น (Spray coating) นิยมใช้เคลือบสารออกฤทธิ์ลงบนเครื่องมือทางการแพทย์ เช่น ผ้า ปิดแผล (Wound dressing) สายสวน (catheter) เพื่อลดการติดเชื้อ แบคทีเรีย นักวิจัยได้พัฒนากรรมวิธีการเคลือบเครื่องมือแพทย์โดย การจุ่มทีละชั้นร่วมกับการพ่นเคลือบด้วยอนุภาคนาโนที่มีส่วนประกอบ ในการต้านแบคทีเรีย สามารถเคลือบผิวเครื่องมือแพทย์ได้อย่างมี ประสิทธิภาพทั้งภายในและภายนอก โดยอนุภาคนาโนในรูปแบบ ไมเซลล์ (micelle) จะกักเก็บสารที่มีฤทธิ์ต้านแบคทีเรียไว้ภายใน ส่วนอนุภาคนาโนในรูปแบบนาโนสเฟียร์ (nanosphere) จะกักเก็บ สารที่มีฤทธิ์ต้านแบคทีเรียไว้ภายในช่องว่างระหว่างสายเส้นโมเลกุล ของพอลิเมอร์หลาย ๆ เส้นที่พันกันอยู่ และค่อย ๆ ปลดปล่อยออก มาเมื่อเครื่องมือแพทย์สัมผัสกับน้ําในร่างกาย

ระดับความพร้อมของเทคโนโลยี

——-Transfer

——-Prototype

——-Experimental

——-Initial

จุดเด่นเทคโนโลยี

ใช้เทคโนโลยีการเคลือบด้วยอนุภาคนาโนทั้งรูปแบบ ไมเซลล์ (micelle) และรูปแบบนาโนสเฟียร์ (nanosphere) ทั้งสองรูปแบบจะช่วยกักเก็บสารที่มีฤทธิ์ต้านแบคทีเรียไว้ภายในและค่อยๆปลดปล่อยออกมา เมื่อเครื่องมือแพทย์สัมผัสกับน้ำในร่างการทำให้คงฤทธิ์ในการต้านแบคทีเรียไว้อย่างมีประสิทธิภาพ

ลดอันตรายจากการติดเชื้อแบคทีเรีย

ผู้สร้างผลงาน

รศ.ดร.นรเศรษฐ์ ณ สงขลา และคณะ

ผู้ประสานงาน : งานถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงพาณิชย์

02-849-6056-7

athicha.soi@mahidol.edu