ชุดตรวจโรคแลปโตสไปโรสิส (โรคฉี่หนู) ด้วยแอนติเจนริคอมบิแนนท์ โปรตีนจีอาร์แอล rGroel1-524

รายละเอียดผลงาน

การตรวจวินิจฉัยโรคฉี่หนูทางห้องปฏิบัติการในระยะมีไข้เฉียบหลันมีความจำเป็นและสำคัญเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาที่แม่นยำและจำเพาะต่อโรค เพื่อป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนและการพัฒนาอาการเป็นชนิดรุนแรง ซึ่งอาจเป็นสาเหตุให้เสียชีวิตได้ ดังนั้น นักวิจัยจึงพัฒนาชุดตรวจวินิจฉัยเพื่อใช้ตรวจวินิจฉัยโรคฉี่หนูที่มีความแม่นยำสูงสำหรับใช้ในพื้นที่ประเทศไทย เพื่อคัดกรองโรค และเพื่อยืนยันการวินิจฉัยโรคทางคลินิกในระยะมีไข้เฉียบพลันไม่ทราบสาเหตุ เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาที่มีประสิทธิภาพสูง เพื่อใช้ผลการตรวจเป็นแนวเวชปฏิบัติดูแลผู้ป่วยชนิดรุนแรง เพิ่มคุณภาพชีวิติของผู้ป่วย ป้องกันภาวะแทรกซ้อน และลดอัตราการตายได้

ระดับความพร้อมของเทคโนโลยี

——-Transfer

——-Prototype

——-Experimental

——-Initial

จุดเด่นเทคโนโลยี

สามารถตรวจแอนติบอดีไอจีเอ็มในซีรัมต่อโปรตีน rGroel1-524 ได้ในสัปดาห์แรกของการติดเชื้อ

ให้ค่าความถูกต้อง ความไว และแม่นยำสูง

ชุดตรวจมีความเหมาะสมใช้งานในพื้นที่ประเทศไทย

ผู้สร้างผลงาน

ผศ.ดร.สันติ มณีวัชระรังสี และคณะ

ผู้ประสานงาน : งานถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงพาณิชย์

02-849-6056-7

athicha.soi@mahidol.edu