อุปกรณ์สำหรับถ่วงน้ำหนักกระดูกสันหลังส่วนเอว

รายละเอียดผลงาน

การตรวจวินิจฉัยความผิดปกติของกระดูกสันหลังและไขสันหลังด้วยเครื่องเอ็มอาร์ไอ (MRI) จะต้องใช้อุปกรณ์สำหรับถ่วงน้ำหนักส่วนเอวของผู้ป่วย เพื่อจำลองน้ำหนักตัวของผู้ป่วยที่กดไปยังกระดูกสันหลังเสมือนว่าผู้ป่วยกำลังตรวจเอ็มอาร์ไอในท่ายืนเพื่อให้สามารถวินิจฉัยโรคได้อย่างแม่นยำมากยิ่งขึ้น อุปกรณ์ถ่วงน้ำหนักที่กระดูกสันหลังส่วนเอวสำหรับเครื่องเอ็มอาร์ไอนี้ถูกออกแบบมาให้เหมาะสำหรับใช้งานกับเครื่องเอ็มอาร์ไอโดยเฉพาะโดยออกแบบให้ใช้งานได้ง่าย

ระดับความพร้อมของเทคโนโลยี

——-Transfer

——-Prototype

——-Experimental

——-Initial

จุดเด่นเทคโนโลยี

มีความแม่นยำสูงเพราะอุปกรณ์ไม่ทำปฏิกิริยากับสนามแม่เหล็ก

สะดวกในการใช้งาน

ผู้สร้างผลงาน

ดร.นพ.วิทยา สังขรัตน์ และคณะ

ผู้ประสานงาน : งานถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงพาณิชย์

02-849-6056-7

athicha.soi@mahidol.edu