กล่องนับเข็มผ่าตัด

รายละเอียดผลงาน

กล่องพักและนับเข็มผ่าตัด หรือ Surgical Needle Box เป็นอุปกรณ์สำหรับการพักเข็มระหว่างผ่าตัดและการนับจำนวนเข็มผ่าตัดเมื่อเสร็จสิ้นการผ่าตัด เพื่อให้การนับเข็มที่ใช้ในการผ่าตัดถูกต้อง สะดวก รวดเร็ว เพิ่มความปลอดภัยให้ผู้ป่วยในการลดอัตราการตกค้างของเข็มในตัวผู้ป่วย และเพิ่มความปลอดภัยให้พยาบาลส่งผ่าตัดในการลดจำนวนครั้งการสัมผัสเข็มผ่าตัด

ระดับความพร้อมของเทคโนโลยี

——-Transfer

——-Prototype

——-Experimental

——-Initial

จุดเด่นเทคโนโลยี

ช่วยลดความผิดพลาดในการนับเข็มผ่าตัดลดปัญหาการลืมเข็มไว้ในตัวผู้ป่วย

สะดวก รวดเร็ว

ผู้สร้างผลงาน

นางณิชา ปิยสุนทราวงษ์ และคณะ

ผู้ประสานงาน : งานถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงพาณิชย์

02-849-6056-7

athicha.soi@mahidol.edu