ถุงสำหรับบรรจุสารคัดหลั่งจากกระเพาะอาหาร
ที่สามารถวัดปริมาตร

รายละเอียดผลงาน

ถุงสำหรับบรรจุสารคัดหลั่งจากกระเพาะอาหารที่สามารถวัดปริมาตรของสารคัดหลั่งนั้นเพื่อที่จะสามารถสังเกตสี และปริมาณของสารคัดหลั่งระหว่างการผ่าตัด หรือจากผู้ป่วยหลังการผ่าตัดได้ง่าย มีความยืดหยุ่น ซึ่งสามารถวัดปริมาตรของสารคัดหลั่งได้ตั้งแต่ 100 ถึง 500 มิลลิลิตร

ระดับความพร้อมของเทคโนโลยี

——-Transfer

——-Prototype

——-Experimental

——-Initial

จุดเด่นเทคโนโลยี

มีท่อที่สามารถเชื่อมกับสายยางระบายสารคัดหลั่งที่ใส่ทางจมูกเข้าสู่กระเพาะอาหาร

มีความยืดหยุ่น

สามารถใช้วัดปริมาณสารคัดหลั่งและสังเกตสีของสารคัดหลั่ง

ผู้สร้างผลงาน

นางสาว พรนรินทร์ อานนท์ลา
และ นางสาว สมบัติ พรามบรรพต

ผู้ประสานงาน : งานถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงพาณิชย์

02-849-6056-7

athicha.soi@mahidol.edu