อุปกรณ์ประคองสายหัวตรวจอัลตราซาวด์

Ultrasound Probe Holder

รายละเอียดผลงาน

อุปกรณ์ช่วยในการประคองสายหัวตรวจอัลตราซาวด์ที่สามารถลดจำนวนคนในการทำหัตถการลง ช่วยลดโอกาสปนเปื้อนของเชื้อโรค และวิสัญญีแพทย์สามารถทำงานได้สะดวกขึ้น ติดตั้งได้ง่ายสะดวก ประหยัดพื้นที่ มีความมั่นคงของระบบเมื่อยึดติดกับข้างเตียงผู้ป่วยและผู้ทำหัตถการสามารถปรับเปลี่ยนความสูงและองศาของอุปกรณ์ประคองสามหัวตรวจอัลตราซาวด์ให้เหมาะสมตามชนิดหัตถการ

ระดับความพร้อมของเทคโนโลยี

——-Transfer

——-Prototype

——-Experimental

——-Initial

จุดเด่นเทคโนโลยี

สามารถทดแทนการใช้บุคลากรเพื่อถือประคองสายหัวตรวจอัลตราซาวด์

ทำความสะอาดและจัดเก็บได้ง่าย

ลดโอกาสการปนเปื้อนของสายหัวตรวจกับบริเวณปลอดเชื้อที่ทำหัตถการ

สามารถปรับเปลี่ยนความสูงและองศาของอุปกรณ์

ผู้สร้างผลงาน

นางสาวพัฒน์นรี วงค์อินทร์ และคณะ

ผู้ประสานงาน : งานถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงพาณิชย์

02-849-6056-7

athicha.soi@mahidol.edu