ชุดตรวจจำแนกมะเร็งช่องปาก

รายละเอียดผลงาน

ชุดตรวจสำหรับจำแนกมะเร็งช่องปากชนิดสแควมัสซึ่งเป็นมะเร็งช่องปากที่พบได้บ่อย มีความรุนแรงและอัตราการเกิดซ้ำสูง

เป็นชุดตรวจที่สามารถใช้ได้ง่าย ครอบคลุม และแม่นยำ ทำให้สามารถระบุวิธีรักษาที่เหมาะสม ลดความพิการจากการรักษาที่มากเกินไป

ระดับความพร้อมของเทคโนโลยี

——-Transfer

——-Prototype

——-Experimental

——-Initial

จุดเด่นเทคโนโลยี

เป็นชุดตรวจมะเร็งช่องปากที่สามารถจำแนกรอยโรคเวอร์รูคัส รอยโรคไฮเปอร์พลาเซีย เวอร์รูคัส คาร์ซิโนมาและ สแควมัสเซลล์

สะดวกต่อผู้วินิจฉัยโรคในการวางแผนการรักษาให้เหมาะสมต่อผู้ป่วย

ผู้สร้างผลงาน

ผศ.ดร.ทพญ. พวงพรรณ ลาภธนทรัพย์กุล และคณะ

ผู้ประสานงาน : งานถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงพาณิชย์

02-849-6056-7

athicha.soi@mahidol.edu