กรรมวิธีการสังเคราะห์อนุภาคทองคำนาโนดัดแปลงพื้นผิวเพื่อใช้ตรวจจับการปนเปื้อนของสารไมโครและนาโนพลาสติก

การรักษามะเร็งด้วยวิธี
เซลล์ภูมิคุ้มกันบำบัดที-เซลล์ แบบลูกผสมที่มีความจำเพาะต่อโปรตีนของเซลล์มะเร็งเต้านม

รายละเอียดผลงาน

            ขยะพลาสติกเมื่อผ่านกระบวนการย่อยสลายจนกลายเป็นอนุภาคพลาสติกขนาดเล็กในระดับไมโคร-หรือนาโนเมตร สารเหล่านี้สามารถวนเวียนอยู่ในห่วงโซ่อาหารของสัตว์ต่าง ๆ และย้อนกลับมาสู่การบริโภคโดยมนุษย์ในท้ายที่สุด การตรวจสอบอนุภาคพลาสติกที่ปนเปื้อนสามารถทำได้ด้วยเครื่องมือตรวจสอบทางเคมีวิเคราะห์ประกอบกันหลายเครื่องมือซึ่งมีความซับซ้อนซึ่งงานประดิษฐ์นี้เป็นการสังเคราะห์อนุภาคอนุภาคทองคำนาโนที่สามารถใช้เพื่อยืนยันการตรวจพบอนุภาคไมโคร-และนาโนพลาสติกได้อย่างทันทีด้วยตาเปล่าเมื่อเกิดการเปลี่ยนสีจากปฏิกิริยาทางเคมีของทองคำนาโน

ระดับความพร้อมของเทคโนโลยี

——-Transfer

——-Prototype

——-Experimental

——-Initial

จุดเด่นเทคโนโลยี

สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการตรวจสอบการปนเปื้อนของอนุภาคพลาสติก

ผู้สร้างผลงาน

อ.ดร.ภญ.ผกาทิพย์ รื่นระเริงศักดิ์ และ รศ.ดร.ภญ.นันทนา นุชถาวร

ผู้ประสานงาน : งานถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงพาณิชย์

02-849-6056-7

athicha.soi@mahidol.edu