Uncategorized

October 26, 2020

Seek for Researcher and innovation

July 3, 2020

สัมมนา CR 04 และเทคนิคการบริหารโครงการรับทำวิจัย

ขอเชิญผู้ประสานงานด้านการให้บริการรับทำวิจัยและให้บริการวิชาการ เข้าร่วมสัมมนา ‘CR 04 และเทคนิคการบริหารโครงการรับทำวิจัย’ รู้และเข้าใจหลักการการเขียนแบบฟอร์ม CR04 และหลักการบริหารจัดการโครงการรับทำวิจัย ทำได้ถูกต้อง สอดคล้องตามข้อบังคับ ในวันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 9.00 – 12.00น. ผ่านระบบออนไลน์ Zoom ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม : Click!
June 15, 2020

สัมมนา Online “Food product  for elderly”

               สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ขอเชิญผู้ประกอบการอุตสาหกรรม อาจารย์ นักวิจัย และผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนา Online ในหัวข้อ “Food product  for elderly how to make a dream come true” เรียนรู้แนวคิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารให้ตอบโจทย์กับสังคมสูงอายุ เทรนอาหารยอดนิยมเมื่อประชากรไทยและประชากรโลกเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ในวันที่ 24 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00 – 14.00 น. […]
May 5, 2020

“รักษาสิทธิ์ที่พึงมี จดสิทธิบัตร คุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา” เพราะผลงานทางความคิดที่ถูกสร้างสรรค์และพัฒนาขึ้นมา ถือเป็น ‘สิ่งประดิษฐ์’ ที่สามารถนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม เป็นสิ่งที่มีคุณค่า คู่ควรแก่การได้รับการคุ้มครองที่ถูกต้องตามกฎหมาย 3 เหตุผลสำคัญ ทำไมเราจึงต้องจดสิทธิบัตร !! เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิในผลงาน ป้องกันการถูกละเมิด ไม่ให้บุคคลอื่นทำการผลิตหรือคิดค้นผลงานแบบเดียวกับคุณ เพื่อเป็นการการันตีว่า เรานี่แหละ ! คือผู้ที่เป็นเจ้าของผลงานชิ้นนี้อย่างแท้จริงและถูกต้องตามกฎหมาย หากต้องการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ (License) แน่นอนว่า ผลงานของคุณต้องได้รับการรับรองการจดสิทธิบัตรและคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาเรียบร้อยแล้วเท่านั้น สำหรับในปี 2562 […]