Agile กับการพัฒนาองค์กร อีกทางเลือกในโลกการทำงานที่อยู่ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลง
06/09/2019
ฟังอย่างลึกซึ้ง Deep Listening
04/11/2019

ทำไมถึงมีวันสุขภาพจิตโลกนะ?

วันสุขภาพจิตโลก (World Mental Health Day) เกิดขึ้นเพื่อให้ทุกคนตระหนักถึงประเด็นปัญหาด้านสุขภาพจิตที่มีความสำคัญ ริเริ่มโดย สหพันธ์สุขภาพจิตโลก (World Federation for Mental Health: WFMH) ซึ่งร่วมกันทำงานกับสมาคมนานาชาติเพื่อป้องกันการฆ่าตัวตาย (International Association for Suicide Prevention: IASP) และองค์กรอื่นๆ ร่วมสนับสนุนโดยองค์การอนามัยโลก (WHO) เกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อ 10 ตุลาคม 1992 โดยรองเลขาธิการ (ในขณะนั้น) ริชาร์ด ฮันเตอร์ (Richard Hunter) ในนามสมาพันธ์ และใช้อย่างเป็นทางการในวันที่ 10 ตุลาคมของทุกปี

ส่วนงานบริหารจัดการสารสนเทศ

สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม