“Visual Thinking and Storytelling workshop” Batch #2
27/08/2019
ม.มหิดล ยืนหนึ่งของไทยนวัตกรรมทรัพย์สินทางปัญญา
22/01/2020

กิจกรรม Workshop ‘สร้างนวัตกรรมอย่างไร ให้ได้ใจนักลงทุน’

สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม Workshop
‘สร้างนวัตกรรมอย่างไร ให้ได้ใจนักลงทุน’ ร่วมเรียนรู้ เสริมสร้างแนวคิดการเป็นผู้ประกอบการ เปิดมุมมองใหม่ๆ วิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางธุรกิจจากภาคเอกชน ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการตลาด การเงิน ปรึกษาปัญหาและแนวทางการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมไปสู่ความสำเร็จในการจัดตั้งบริษัท (Startup) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ พิเศษ ! เฉพาะคณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น ! งานนี้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใดใดทั้งสิ้น

วันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2562 (เวลา 8.30-12.30 น.)
ณ ห้อง 235 MaSHARES Co-Working & Maker Space ชั้น 2 อาคารอทิตยาทร วิทยาลัยนานาชาติ

สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ : https://docs.google.com/forms/u/1/d/e/1FAIpQLSejC4kmllQ8YJRXrAjbAs7AuSE–3C5iik8kOKmKlusBPgmyA/viewform?usp=sf_li