ม.มหิดล ยืนหนึ่งของไทยนวัตกรรมทรัพย์สินทางปัญญา
22/01/2020
05/05/2020

ทำไม ‘นวัตกรรม’จึงสำคัญ

 

ทำไม .. ? ‘นวัตกรรม’ จึงสำคัญและ ทำไม .. ? มหาวิทยาลัยจึงต้องสร้าง ‘นวัตกรรม’

iNT องค์กรแห่งการสร้างนวัตกรรม ผลักดันสู่การนำไปใช้ประโยชน์อย่างแท้จริง

            ในยุคปัจจุบัน ที่ผู้คนให้ความสนใจกับเทคโนโลยีใหม่ๆ ความก้าวล้ำทันสมัย มุ่งเน้นการเสาะแสวงหาแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มั่นคงและยั่งยืนจนเกิดเป็นวิสัยทัศน์เชิงนโยบาย ‘Thailand 4.0’ ที่เน้นการขับเคลื่อนประเทศด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ช่วยส่งเสริมและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างแท้จริง แต่ก็ยังมีหลายคนที่สงสัยหรือตั้งคำถามเกี่ยวกับคำว่า ‘นวัตกรรม’ ว่าแท้จริงแล้ว เจ้า ‘นวัตกรรม’ ที่เราพูดถึงนั้นคืออะไร ? เกิดขึ้นมาได้อย่างไร ? มาจากที่ไหน ? และเราได้รับประโยชน์อะไรจากสิ่งเหล่านี้บ้าง ?
ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ภัทรชัย กีรติสิน ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า

“นวัตกรรมคือสิ่งประดิษฐ์หรือแนวคิดที่สามารถสร้างเศรษฐกิจ และความก้าวหน้าของประเทศ มหาวิทยาลัยเป็นแหล่งรวมบุคลากรที่มีความรู้และทรัพยากรด้านวิจัยที่ทันสมัย จึงเป็นโอกาสที่ดีที่จะสร้างองค์ความรู้และต่อยอดให้เกิดเป็นนวัตกรรม การส่งเสริมงานวิจัยให้เกิดความก้าวหน้า เป็นกลจักรสำคัญที่จะส่งผลไปสู่การกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศไทยได้ต่อไป”

               ด้วยเหตุนี้ ทำให้มหาวิทยาลัยมหิดลตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว พร้อมจัดตั้ง ‘สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีละนวัตกรรม หรือ iNT (อิ๊นท์)” ขึ้นมา โดยสถาบันฯ มีเป้าหมายในการส่งเสริมการนำผลงานวิจัยและเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยไปสู่การเป็นศูนย์กลางด้านการสร้างนวัตกรรมในระดับนานาชาติ พร้อมเป็นสื่อกลางในการให้บริการทางด้านงานวิจัยและนวัตกรรมแบบครบวงจร สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชน ทำหน้าที่สนับสนุนงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา งานบริการวิจัยและวิชาการ การสร้างระบบนิเวศผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Ecosystem) เพื่อส่งเสริมและบ่มเพาะให้เกิดงานนวัตกรรมที่สามารถถ่ายทอดไปสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ มุ่งสู่ปณิธานของมหาวิทยาลัยมหิดลที่จะสร้างประโยชน์สุขแก่มวลมนุษยชาติ เพื่อร่วมผลักดันสู่การเป็น World Class University ต่อไป…