เลือกผู้แทนของส่วนงานเพื่อมาเลือกเป็นกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัย

รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเป็นผู้รับเลือกตั้ง

1.นางณัฏฐา สวัสดิ์แดง


2.น.ส.พวงชมภู ทำทอง


3.น.ส.อรวลัญช์ โลหิตหาญ


4.น.ส.พลอยพรรณ จิตรแจ้ง


5.น.ส.ยุวลักษณ์ โสภณดิษย์


6.น.ส.กาญจนาฎ ภัทรเกษวิทย์


7.น.ส.ณราวดี อนุสนธิ์


8.น.ส.ชัญญภัสส์ พลศร


9.น.ส.ปาริชาติ จารุภักติ


10.น.ส.ลักษมี มีแก้ว


11.น.ส.ภัคศิตา ใสเงิน


12.น.ส.ศศลักขณ์ ตีระจรรยาณัฐ


13.นายพิเชษฐ์ ธนพงศ์จงรวย


14.น.ส.จิรารัตน์ พัฒนสุทธิชลกุล


15.ดร.วนรักษ์ ชัยมาโย


16.นายรัฐกุล สุเมธเชิงปรัชญา


17.นายกษิเดช นฤวรวงศ์


18.นายจอมภพ สุธาสมิธ


19.นายธนเสฏฐ์ อัครพัฒนะกุล


20.น.ส.นันทิกานต์ สีดาวงษ์


21.น.ส.นันทิกานต์ ลิ้มสกุล


22.น.ส.กุลวดี กิตติดุลยการ


23.น.ส.อธิฌา สร้อยนาค


24.น.ส.เบญจวรรณ ยูรสวัสดิ์


25.น.ส.จิราวรรณ ปุ่นอภิรัตน์


26.น.ส.ลักขณา ทัดสวัสดิ์


27.นางอาภาภรณ์ วิจิตรกูล


28.น.ส.แวววรรณ บำเพ็ญเกียรติกุล


29.น.ส.ยุพาภรณ์ รถทอง


30.นายวีระวัฒน์ รุ่งวัฒนะกิจ


31.น.ส.พิชชานันท์ พงษ์พรรณากุล


32.น.ส.ธัญญารัตน์ ทิพประภาพรสกุล


33 .น.ส.ธราทิพย์ เปรมวงศิริ


34.น.ส.ดวงรัตน์ อภิวัฒนานุกุล


35.น.ส.เกวลิน นวลมิ่ง


36.นายสุทธิ กสิณาทร


37.น.ส.ชิตชนก อิ่มโอชา


38.น.ส.แพรวนภา ชิวปรีชา


39.น.ส.ปวิชญา นพโสภณ


40.น.ส.ธัณวดี นิธิเสรีมาศ


41.น.ส.พิมพิมล ลิมป์หวังอยู่


42.น.ส.สาริน สกุลสมุทร


43.น.ส.ปิยาพร กิ่งสวัสดิ์