Seek for Researcher and innovation
26/10/2020
‘Mahidol Incubation’ บ่มเพาะนวัตกร สู่การเป็น Startup ตัวจริง
04/02/2022

เลือกผู้แทนของส่วนงาน

เลือกผู้แทนเพื่อมาเลือกเป็นกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัย *ไม่เกินหนึ่งคน
*ถ้าประสงค์ไม่ลงคะแนนให้เลือก “งดออกเสียง”

This poll is no longer accepting votes

เลือกรายชื่อที่ท่านต้องการเสนอให้เป็นผู้แทนของส่วนงานเพื่อมาเลือกเป็นกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัย