วิสัยทัศน์ และ ยุทธศาสตร์

Vision

ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยมหิดลสู่มหาวิทยาลัยระดับโลกด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
Driving Mahidol University toward World Class University through Technology and Innovation