MICC จัดกิจกรรมสัมมนาออนไลน์ Innovation for Sustainability ปรับนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน ในหัวข้อ “เพิ่มมูลค่าอุตสาหกรรมอาหารด้วยวิทยาศาสตร์การเกษตร” ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทำความรู้จักกับนวัตกรรมการผลิตพืชและแนวทางการเพิ่มมูลค่า เพิ่มประสิทธิภาพในระบบการผลิตพืช
21/12/2022
สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) จัดกิจกรรมสัมมนาออนไลน์ ‘เครือข่ายผู้ประสานงานด้านบริการรับทำวิจัยและให้บริการทางวิชาการ’ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิคและวิธีการบริหารจัดการโครงการรับทำวิจัยและบริการทางวิชาการ
22/12/2022

สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) จัดกิจกรรมอบรม “การพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม และการใช้ประโยชน์ภายใต้ TRIUP Act” เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพรบ.ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ.2564 กฎหมายลำดับรอง และประกาศอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

วันที่ 22 ธันวาคม 2565 สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) จัดกิจกรรมอบรม “การพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม และการใช้ประโยชน์ภายใต้ TRIUP Act” โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ ผู้อำนวยการสถาบัน เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม และได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สกสว.) มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับพรบ.ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ.2564 กฎหมายลำดับรอง และประกาศอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์ อาคารศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

 

—————————–

ติดตามข่าวสารและกิจกรรมของ iNT (อิ๊นท์) ได้ที่ :

Website : https://int.mahidol.ac.th/

FB : iNT สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม

โทร : 02-849-6050c