เครื่องตรวจความเค็มในอาหาร
26/10/2020
CAR-CD19 therapy
26/10/2020

Therapeutic Allergen Vaccine

“วัคซีนภูมิแพ้มาตรฐานสากล”

รายละเอียดผลงาน

โรคภูมิแพ้และภาวะความเจ็บป่วยจากโรคภูมิแพ้มีอุบัติการณ์ที่เพิ่มสูงขึ้นทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยและจัดเป็นโรคเรื้อรังที่สำคัญที่สุดโรคหนึ่งของประชากรไทย โรคภูมิแพ้ไรฝุ่นมักเป็นปัญหาใหญ่ที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมอย่างมาก และผู้ป่วยต้องได้รับการรักษาเยียวยาอย่างต่อเนื่องแล้วยังทำให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตลดลงและมีประสิทธิภาพในการทำกิจวัตรประจำวันและการทำงานหรือการศึกษาด้อยลงกว่าคนปกติ การดูแลรักษาผู้ป่วยมักเป็นการรักษาตามอาการด้วยยา ซึ่งบางรายอาจไม่ตอบสนองด้วยการรักษาด้วยวิธีมาตรฐานจึงจำเป็นต้องมีการรักษาโดยการให้วัคซีนรักษาภูมิแพ้ (therapeutic allergen vaccine) แก่ผู้ป่วย จึงเกิดเป็น “โครงการความร่วมมือในการผลิตวัคซีนสำหรับโรคภูมิแพ้จากไรฝุ่น” ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่มีศักยภาพในการต่อยอดเชิงพาณิชย์และเพิ่มศักยภาพในด้านการบริการทางการแพทย์ 

ผู้ประดิษฐ์หลัก : :คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ผู้ประสานงาน : งานถ่ายถอดเทคโนโลยีเชิงพาณิชย์ นางสาวอธิฌา สร้อยนาค  Tel : 02-849-6056-7    Email : athicha.soi@Mahidol.edu