สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) ร่วมกับ กองเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมโครงการ MU Developer Bootcamp ในหัวข้อ Challenge for AI exposure on Business and Society ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับความท้าทาย ผลกระทบของ AI ที่มีต่อการทำธุรกิจและสังคม
03/10/2022
สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) ม.มหิดล จัดงาน ‘World Space Week Thailand 2022’ ภายใต้ธีม Space & Sustainability จัดแสดงนิทรรศการ พร้อมการนำเสนอผลงานวิจัยและโครงการด้านอวกาศ ณ MaSHARES Co-Working Space MB
07/10/2022

สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) มหาวิทยาลัยมหิดล นำผลงานวิจัย เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการในงาน “TechnoMart 2022” ที่จัดขึ้นโดย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน

วันที่ 29 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) มหาวิทยาลัยมหิดล นำผลงานวิจัย เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการในงาน “TechnoMart 2022” ที่จัดขึ้นโดย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)  โดยมี ดร.ดนุช ตันเทอดทิตย์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการ ซึ่งสถาบันฯ ได้นำผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยมหิดลไปร่วมจัดแสดง ดังนี้ กระบวนการผลิตเยื่อใยสั้นขนาดเล็กจากใบสับปะรด ผลงานโดย รศ.ดร.ทวีชัย อมรศักดิ์ชัย จากคณะวิทยาศาสตร์ , กรรมวิธีการเตรียมเปปไทดจากกระเทียมที่มีฤทธิ์ในการยับยั้งเซลล์เม็ดเลือดขาว ผลงานโดย รศ.ดร.ดลินา ตันหยง จากคณะเทคนิคการแพทย์ และองค์ประกอบทางเภสัชภัณฑ์จากเห็ดเผาะฝ้ายสำหรับต้านเชื้อไวรัส ผลงานโดย รศ.ดร.นพ.บุญรัตน์ ทัศนีย์ไตรเทพ จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ซึ่งภายในงานประกอบด้วย ผลงานความคิดสร้างสรรค์และผลงานวิจัยของหน่วยงาน อว. และเครือข่าย มากกว่า 400 ผลงาน รวมไปถึงนิทรรศการเทิดพระเกียรติ พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย และคุโณปการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของในหลวงรัชกาลที่ 4 รัชกาลที่ 9 และรัชกาลที่ 10 และผลงานของกระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 80 หน่วยงาน มีผลงานจัดแสดงมากกว่า 400 ผลงาน ภายใต้แนวคิด BCG Model โดยมุ่งขับเคลื่อนประเทศด้วยรูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตแบบองค์รวม ตามแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจรูปแบบใหม่ รวมไปถึงการประกวดแข่งขันสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์ละเทคโนโลยีระดับอุดมศึกษา ในรอบชิงแชมป์ ประจำปี 2565 จากผู้เข้าร่วมประกวดแข่งขันจากทั่วประเทศ โดยงานดังกล่าวจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 29 กันยายน – 2 ตุลาคม 2565 ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอนและบริเวณทางเชื่อมศูนย์การค้าสยามเซ็นเตอร์