คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับสถาบันการศึกษาของรัฐ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นหน่วยงานกลาง ในการประสานให้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ประชาชนต้องการ ได้เข้าร่วมโครงการและได้ทำบันทึกความร่วมมือกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการร่วมกันประสานและดำเนินงานภายใต้ “คลินิกเทคโนโลยี” ครั้งแรกเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ.2552 โดย ได้รับงบประมาณสนับสนุน โครงการให้คำปรึกษาแก้ไขปัญหาเทคโนโลยีและประชาสัมพันธ์คลินิกเทคโนโลยี เพื่อให้คำปรึกษาแก้ไขปัญหาด้านเทคโนโลยีต่าง ๆ รวมถึงเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ทำบันทึกความร่วมมือเครือข่ายถ่ายทอดเทคโนโลยี “คลินิกเทคโนโลยี” ซึ่งการมอบหมายให้สถาบันการศึกษาทำหน้าที่เป็นคลินิกเทคโนโลยีของจังหวัดและประสานการดำเนินงานร่วมกับผู้บริหารวิทยาศาสตร์จังหวัดระดับสูงโดยสถาบันการศึกษา มีหน้าที่
• เป็นศูนย์ประสานงานคลินิกเทคโนโลยีเครือข่ายของกระทรวงวิทยาศาสตร์ ทำหน้าที่ในการดำเนินงานร่วมกับPCSO ศูนย์ประสนงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค หน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ และเครือข่ายถ่ายทอดเทคโนโลยีของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ในการดำเนินงานการพัฒนาจังหวัดด้วยวิทยาศษสตร์และเทคโนโลยี
• สำรวจและวิเคราะห์ความต้องการเทคโนโลยีของกลุ่มเป้าหมาย รวบรวมและจัดทำฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่เป็นของสถาบันการศึกษาซึ่งเป็นคลินิกเทคโนโลยีเครือข่าย รวมทั้งผลงานที่เป็นภูมิปัญญาไทยเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยี
• ดำเนินกิจกรรมการวิจัยและพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยี การถ่ายทอดเทคโนโลยีและ การเผยแพร่ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยงบประมาณของสถาบันการศึกษาซึ่งเป็นคลินิกเทคโนโลยีเครือข่ายหรือขอรับการสนับสนุนบางส่วน หรือทั้งหมดจากกระทรวงวิทยาศาสตร์หรือ บูรณาการร่วมกับแหล่งงบประมาณอื่น ๆ
• สนับสนุนงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม รวมทั้งเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กระทรวงวิทยาศาสตร์ในพื้นที่
ปัจจุบันสำนักงานคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งอยู่ ณ สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหิดล ฝ่ายบริการวิชาการและงานวิจัย เพื่อดำเนินการตามบทบาทหน้าที่ความร่วมมือ โดยได้จัดทำโครงการและกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการให้บริการคำปรึกษา การเผยแพร่และถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่บุคลากรในชุมชนท้องถิ่น

ภารกิจ
1. เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลและให้บริการคำปรึกษาและข้อมูลทางเทคโนโลยี
2. เป็นตัวกลางประสานการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีร่วมกันระหว่างเครือข่ายความเชี่ยวชาญเฉพาะทางรวมถึงส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยี ที่มีศักยภาพและเป็นองค์ความรู้ที่เป็นภูมิปัญญาไทย
3. เป็นศูนย์ประสานงานและสนับสนุนงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมในพื้นที่จังหวัด

เป้าหมาย
1. ชุมชนและประชาชน (เกษตรกร แม่บ้าน เป็นรายบุคคลหรือรวมกันเป็นกลุ่ม)
2. วิสาหกิจชุมชน มีการรวมตัวเป็นกลุ่มนิติบุคคลที่กฎหมายรองรับ
3. อุตสาหกรรมในครัวเรือน/อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม
ผลลัพธ์
1. การถ่ายทอดเทคโนโลยีมีการนำไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ (เพิ่มผลผลิต เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ คุณภาพชีวิต)
2. ผู้รับบริการคำปรึกษาและถ่ายทอดเทคโนโลยี มีการนำไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ (เช่น แก้ปัญหาทางเทคโนโลยี ปรับปรุงกระบวนการผลิต สร้างอาชีพใหม่ ส่งเสริมอาชีพเดิม ใช้ในชีวิตประจำวัน)
3. สถานประกอบการ นำผลงานวิจัยและพัฒนา (องค์ความรู้ เทคนิค เทคโนโลยี เครื่องมือ เครืองจักร อุปกรณ์ สิ่งประดิษฐ์หรือผลิตภัณฑ์) ไปใช้ประโยชน์ภายหลังจากการได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นตัวกลางในการถ่ายทอดเทคโนโลยี และรวบรวมข้อมูลเทคโนโลยี นวัตกรรมและภูมิปัญญาชาวบ้าน ตลอดจนสร้างวิทยากรประจำเครือข่ายในสถาบันการศึกษา/ มหาวิทยาลัย ที่จะเป็นทั้งผู้รับและผู้ถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อชุมชนและท้องถิ่นนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์
2. เพื่อนำเทคโนโลยีไปพัฒนาในกระบวนการผลิตสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
3. เพื่อให้เกิดการวิจัยและพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยี ที่มีศักยภาพและเทคโนโลยีที่เป็นภูมิปัญญาไทยหรือวิจัยพัฒนาเพื่อการประยุกต์ใช้ในชุมชนและท้องถิ่น
4. เพื่อให้บทบาทของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าไปผลักดันให้เกิดการพัฒนา เศรษฐกิจในชุมชนและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตในสังคม

Web Link:
 คลินิกเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ติดต่องานบริการรับทำวิจัยและวิชาการ สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยมหิดล

  • สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น2 มหาวิทยาลัยมหิดล
    999 ถ.พุทธมณฑลสาย4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
  • โทร 02-849-6051 , 6058

  • int.mahidol.ac.th/