Mahidol Startup Bootcamp 2019 (DAY 2-3)
25/02/2019
iNT จัดโครงการ “INTRODUCTION TO 3D PRINTING TECHNOLOGY”
26/02/2019

Team iNT เข้าร่วมงาน ตลาดนัดแลกเปลี่ยนความรู้

   

ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) นำโดย ศาสตราจารย์ ดร.นพ.ภัทรชัย กีรติสิน ผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมทีมงาน เข้าร่วมงาน “โครงการตลาดนัดแลกเปลี่ยนความรู้การวิจัยและนวัตกรรมสู่ภาคธุรกิจ” ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับงานวิจัย นวัตกรรมสู่ผลิตผลเชิงพาณิชย์ โดย ศาสตราจารย์ ดร.นพ.ภัทรชัย กีรติสิน ผู้อำนวยการสถาบันฯ เป็นตัวแทนในการอภิปรายให้ความรู้ในหัวข้อ “การสนับสนุนพัฒนาต่อยอดโครงการวิจัยสู่ผลผลิตเชิงพาณิชย์”