Talent Mobility คือการส่งเสริมให้อาจารย์และนักวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากภาคการศึกษา ไปปฏิบัติงานในภาคอุตสาหกรรมหรือภาคธุรกิจเอกชน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมไทย ให้มีความเข้มแข็งมากขึ้น เชื่อมโยงการทำงานระหว่างมหาวิทยาลัยและภาคอุตสาหกรรมหรือภาคธุรกิจเอกชน เกิดการแลกเปลี่ยนและสร้างองค์ความรู้ใหม่ระหว่างกัน เพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทยให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น

โครงการ Talent Mobility มีกิจกรรมของสถานประกอบการที่รองรับการปฏิบัติงานของบุคลากร วทน. ต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องต่อไปนี้

– การวิจัยและพัฒนา

– แก้ปัญหาทางเทคนิคและวิศวกรรม

– การวิเคราะห์ทดสอบและระบบมาตรฐาน

– การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม

สถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการได้ประโยชน์อะไร

ได้นำงานวิจัยมาช่วยเพิ่มผลิตภาพหรือลดต้นทุนการผลิต สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพให้ดีขึ้นรวมถึงการเกิดผลิตภัณฑ์ ใหม่ เกิดการเชื่อมโยงในระยะยาวกับมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยของรัฐ ได้แจ้งความต้องการเพื่อให้มหาวิทยาลัยนำไปใช้ในการ ปรับปรุงหลักสูตรให้ตรงกับความต้องการด้านกำลังคน เกิดการจ้างงานนักศึกษาที่เป็นผู้ช่วยนักวิจัยของโครงการซึ่งจะช่วยลด ระยะเวลาและค่าใช้จ่ายในการพัฒนาพนักงานใหม่

มหาวิทยาลัยได้ประโยชน์อะไรจากโครงการนี้

ได้การเชื่อมโยงและได้เครือข่ายจากภาคอุตสาหกรรมทำให้เกิดผลงานวิจัยที่นำไปใช้ได้จริง อีกทั้งเกิดการพัฒนาบุคลากรผู้สอนของ มหาวิทยาลัย และยังสามารถนำความรู้มาถ่ายทอดให้กับนักศึกษา และได้ทราบโจทย์วิจัยที่ตรงกับความต้องการของสถาน ประกอบการ เกิดโอกาสที่จะขยายงานวิจัยไปสู่เชิงพาณิชย์ ได้พัฒนาบุคลากรที่ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ (ตรงกับตลาดแรงงาน) เกิดโอกาสในการพัฒนาเป็นงานวิจัยร่วมกับสถานประกอบการ เป็นโอกาสในการบริการวิชาการ

นักวิจัยที่เข้าร่วมโครงการได้ประโยชน์อะไร

ได้สร้างผลงานวิจัยที่นำไปใช้ได้จริง ได้ทราบความต้องการงานวิจัยของอุตสาหกรรม ได้ประสบการณ์ในการทำงานวิจัยเพิ่มมากขึ้น ได้ประสบการณ์การนำผลงานวิจัยไปใช้ในเชิงพาณิชย์ อีกทั้งได้รับความรู้มาถ่ายทอดให้กับนักศึกษา ได้รับการยอมรับในวงการ วิชาการรวมถึงภาคอุตสาหกรรม ผลงานที่เกิดขึ้นในระหว่างการปฏิบัติงานสามารถนำไปใช้ในการประเมินเงินเดือนได้

ประโยชน์ต่อประเทศชาติ

เกิดการขับเคลื่อนประเทศด้วยนวัตกรรม พัฒนากำลังคนให้ตรงกับความต้องการของประเทศ เกิดการจ้างงานด้านการวิจัยและพัฒนาเพิ่มมากขึ้น เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของภาคเอกชนโดยมีหน่วยงานที่ให้งบประมาณสนับสนุนในโครงการ Talent Mobility คือ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
คุณทรงชัย อาตมียนันท์ 02-849-6420
E-mail : Talent@mahidol.edu