Startup ม.มหิดล ผ่านเข้าสู่รอบแสดงผลงาน Demo Day ในการแข่งขัน Startup Thailand League 2022
21/06/2022
ผู้อำนวยการ iNT ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในงานเสวนา ‘MUQD Webinar Series 2 : Achieving Excellence’ ในหัวข้อ ‘อยากเป็น Innovator ต้องเริ่มอย่างไร’
23/06/2022

Mahidol Startup Club ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับบริษัท เบส เลิร์นเอ็กซ์ จำกัด (BASE Playhouse)

วันที่ 22 มิถุนายน 2565 รองศาสตราจารย์ ดร. ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยมหิดล และ นายเมธวิน ปิติพรวิวัฒน์ CEO & Co-founder บริษัท เบส เลิร์นเอ็กซ์ จำกัด (BASE Playhouse) พร้อมด้วย นายภูมิรพี คำพลอย ประธานชมรม Mahidol Startup Club ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงเกี่ยวกับการสร้างและพัฒนา Partnership ในการค้นหา พัฒนาศักยภาพ ทักษะและสมรรถนะที่จำเป็นต้องมีในโลกยุคใหม่ สำหรับบุคลากร นักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล ในการนี้มี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปานนท์ ลาชโรจน์ รองผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) , นายนวัต ชื่นชม บริษัท เบส เลิร์นเอ็กซ์ จำกัด (BASE Playhouse) และ นายศุภกฤต ตาลน้อย รองประธานชมรม Mahidol Startup Club ร่วมลงนามเป็นสักขีพยานในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว

โดยความร่วมมือในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยส่งเสริมให้บุคลากร นักศึกษา รวมไปถึงเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ สามารถค้นพบตัวตน และตระหนักถึงระดับความสามารถของตนเองได้รวดเร็วยิ่งขึ้นด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ตลอดจนการค้นพบทางเลือกในการประกอบอาชีพที่หลากหลายเพื่อให้สอดคล้องกับบริบทของวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) รวมถึงเป็นการส่งเสริมและพัฒนามหาวิทยาลัยมหิดลสู่การเป็น Entrepreneurial University ต่อไป