iNT Road Show @ICT
26/04/2019
iNT Road Show @ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
30/04/2019

Startup Thailand League 2019

 

เมื่อวันที่ 27-28 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) นำคณะตัวแทน นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการแข่งขัน Startup Thailand League 2019 ณ สนาม Pitching มหาวิทยาลัยศิลปากร (วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์) โดยส่งตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด 3 ทีม ได้แก่ ทีม ‘Elderex’ นำเสนอการทำแอปพลิเคชั่นเพื่อการหาสถานดูแลผู้สูงอายุรูปแบบใหม่ ที่จะช่วยทำให้ชีวิตของผู้รับบริการปลอดภัยยิ่งขึ้น , ทีม ‘Welunteer’  นำเสนอแอปพลิเคชั่น เชื่อมต่อระหว่างผู้ที่ต้องการทำจิตอาสากับผู้ที่ต้องการรับการช่วยเหลือ ซึ่งเป็น platform ที่สร้างขึ้นตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก ที่มุ่งประโยชน์เพื่อมวลมนุษยชาติ และ ทีม ‘Innobis’ นำเสนอเรื่องการนำสารสกัดจากกัญชง (ไม้ล้มลุกมีลักษณะทางพฤกษศาสตร์คล้ายกัญชา) มาใช้เพื่อรักษาและบำบัดผู้ป่วย ด้านการแพทย์ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลและองกรค์ด้านนวัตกรรม ในการสนับสนุนเงินมูลค่ากว่า 50,000 บาท เพื่อทำเป็น Prototype และวางแผนด้านการตลาดอีกด้วย