สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) จัดกิจกรรม Workshop “Introduction to 3D Printing Technology” เพื่อให้ความรู้ สร้างความเข้าใจ พร้อมทดลองใช้งานเทคโนโลยีการพิมพ์ภาพ 3 มิติ ณ MaSHARES co-working space MB
17/11/2022
ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ในโครงการ ‘การสร้างและพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัย’ ที่จัดขึ้นโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
28/11/2022

ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อ ‘Sharing Experience : From Scientist Entrepreneur’ ที่จัดขึ้นโดยสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อ ‘Sharing Experience : From Scientist Entrepreneur’ ที่จัดขึ้นโดยสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชลัท ศานติวรางคณา ผู้อำนวยการสถาบันโภชนาการ เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับการเป็นนักวิทยาศาสตร์สู่การเป็นผู้ประกอบการ แก่อาจารย์นักวิจัย นักศึกษา บุคคลทั่วไปทั่วไปทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย นอกจากนี้การบรรยายดังกล่าวยังเป็นส่วนหนึ่งของวิชา Food Business Management ภายใต้หลักสูตรปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์การอาหารเพื่อโภชนาการ (นานาชาติ)