รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม พ.ศ.2562

            จากการประเมินผลการสำรวจระดับการรับรู้ ความเข้าใจในภาพลักษณ์และความพึงพอใจในการให้บริการของสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) โดยรวบรวมจากการตอบแบบสอบถามของผู้ใช้บริการผ่านช่องทางต่างๆ คือ หน้าเว็บไซต์ (int.mahidol.ac.th) , อีเมลล์ , โซเชียลมีเดีย (Facebook Line) และหนังสือเวียนประชาสัมพันธ์ไปยังส่วนงานต่างๆ โดยข้อมูลที่ได้มีดังนี้

ผู้ตอบแบบสอบถามมีทั้งสิ้น 52 คน ส่วนใหญ่มีสถานภาพเป็น
บุคลากรมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน (เจ้าหน้าที่ประสานงาน / ผู้ประสานงาน) 63.5%
รองลงมาเป็นบุคลากรมหาวิทยาลัย สายวิชาการ (อาจารย์ / นักวิจัย) 34.6% ตามลําดับ
ผู้ตอบแบบสอบถามจํานวนน้อยที่สุดมีสถานภาพเป็นบุคคลจากหน่วยงานภายนอก 1.9%

  • ขั้นตอนในการให้บริการมีความสะดวกรวดเร็ว

ระดับความพึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ
มากที่สุด 5.77
มาก 44.23
ปานกลาง 23.08
น้อย 13.46
น้อยที่สุด 13.46
  • บุคลากรมีความสนใจ กระตือรือร้น และเต็มใจในการให้บริการ

ระดับความพึงพอใจ  คิดเป็นร้อยละ
มากที่สุด 9.62
มาก 40.38
ปานกลาง 28.85
น้อย 11.54
น้อยที่สุด 9.62
  • สถานที่ให้บริการมีความสะดวกเข้าถึงง่าย

ระดับความพึงพอใจ  คิดเป็นร้อยละ
มากที่สุด 15.38
มาก 48.08
ปานกลาง 17.31
น้อย 13.46
น้อยที่สุด 7.69
  • แบบฟอร์มคำร้องขอใช้บริการต่างๆ มีความชัดเจน เข้าใจง่าย

ระดับความพึงพอใจ  คิดเป็นร้อยละ
มากที่สุด 11.54
มาก 36.54
ปานกลาง 38.46
น้อย 5.77
น้อยที่สุด 7.69
  • การแจ้งข้อมูล กิจกรรม ข่าวสารต่างๆของ iNT มีความรวดเร็ว เช่น ใน Website,Facebook,Line

ระดับความพึงพอใจ  คิดเป็นร้อยละ
มากที่สุด 7.69
มาก 50.00
ปานกลาง 34.62
น้อย 1.92
น้อยที่สุด 5.77
  • สิ่งที่ท่านต้องการได้รับมากที่สุดจากการบริการ

สิ่งที่ต้องการจากการบริการ คิดเป็นร้อยละ
ความสะดวก รวดเร็วในการให้บริการ 44.2
ความเอาใจใส่ กระตือรือร้นในการให้บริการ 25
บริการได้ตรงตามความต้องการ 11.5
การแจ้งข้อมูลข่าวสาร/กิจกรรม ที่ถูกต้อง รวดเร็ว 5.8
บุคลากรมีมนุษยสัมพันธ์ดี ยิ้มแย้มแจ่มใส ใส่ใจในการบริการ 3.8
บริการดี ตรงต่อเวลา 1.9
บุคลากรมีบุคลิกภาพที่ดี สุภาพ 1.9
ไม่เคยขอรับบริการ 1.9
อื่นๆ (ไม่ได้ระบุ) 1.9
int-sas06

ภาพรวมสถิติการให้บริการแยกตามภารกิจของสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมในปี 2563

งานบริการวิจัยและวิชาการ (RA) มีจำนวนการขอรับบริการทั้งสิ้น 2,866 ครั้ง
โดยจำแนกเป็น

การติดต่อทางโทรศัพท์จำนวน 2,001 สาย
ให้คำปรึกษาโดยการประชุมร่วมกัน 65 ครั้ง
Email 800 ฉบับ

งานระบบนิเวศผู้ประกอบการ (EE)  มีจำนวนการขอรับบริการทั้งสิ้น 1,227 ครั้ง
โดยจำแนกเป็น

การติดต่อทางโทรศัพท์จำนวน 330 สาย
Email และ จดหมาย 272 ฉบับ
ให้คำปรึกษาโดยการประชุมร่วมกัน  32 ครั้ง
นัดประชุมออนไลน์ และ ที่สถาบัน 31 ครั้ง
Social Media  562 ครั้ง

งานถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงพาณิชย์ (TC)  มีจำนวนการขอรับบริการทั้งสิ้น 62 ครั้ง
โดยเป็นการมาขอรับบริการแบบให้คำปรึกษาโดยการประชุมร่วมกัน