iNT จัดอบรม “Basic IP for Social Sciences”
15/02/2019
iNT ร่วมประชุมแนวทางความร่วมมือ การนำ “เครื่องกำจัดขยะอินทรีย์ในครัวเรือน” ไปใช้ในเชิงสาธารณประโยชน์
20/02/2019

iNT Road Show @คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) นำโดย ศาสตราจารย์ ดร.นพ.ภัทรชัย กีรติสิน ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม พร้อมทีมงาน จัดกิจกรรม Road Show ณ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อให้ข้อมูลด้านบริการรับทำวิจัยและการให้บริการทางวิชาการ รวมถึงสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้กับผู้บริหาร คณาจารย์ นักวิจัย บุคลากรผู้มีหน้าที่ประสานงาน/ผู้ปฎิบัติงานด้านการให้บริการทางวิชาการ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนงานและมหาวิทยาลัยต่อไป