บทความ

15/12/2020

เส้นทางความสำเร็จในการสร้างนวัตกรรม

วิจัยไม่ขึ้นหิ้ง นวัตกรรมถูกนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงในสังคม ต้องคิดและทำอย่างไร ?

 

‘วิจัยขึ้นหิ้ง’ ประโยคนี้ที่หลายคนคุ้นเคย หลายครั้งที่งานวิจัยถูกสร้างสรรค์ขึ้นมาแต่ไม่ได้รับการต่อยอดหรือพัฒนาให้เป็นนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีที่สามารถนำมาใช้ได้จริงในสังคม แล้วเราจะทำอย่างไรให้งานวิจัยที่มีอยู่ในปัจจุบันและงานวิจัยที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต สามารถส่งต่อออกสู่สังคม เป็นประโยชน์ และไม่ต้องอยู่แค่บนหิ้งอีกต่อไป เราลองมาเริ่มลำดับแนวความคิดในการสร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมกันใหม่ มาเปิดเส้นทางความสำเร็จในการสร้างนวัตกรรม เริ่มต้นที่

  • จะเริ่มสร้างนวัตกรรม ต้องเริ่มฝึกทักษะ ‘Entrepreneurial Mindset’

เพราะแนวคิดแบบ ‘Entrepreneur’ จะทำให้นักวิจัยกล้าที่จะเผชิญหน้ากับความท้าทายในการสร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมแบบใหม่ เป็น Mindset ที่จะช่วยให้มองเห็นถึงปัญหาได้ชัดมากขึ้น ก่อเกิดเป็นความคิดเชิงสร้างสรรค์ พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงให้เกิดเป็นนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ความต้องการของสังคม

  • สร้างเครือข่าย มองหาที่ปรึกษา วางแนวทางในการสร้างหรือพัฒนานวัตกรรม

นักวิจัยควรจะต้องมีที่ปรึกษา มีผู้เชี่ยวชาญหรือองค์กรที่สามารถช่วยในการวางแผนการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยและนวัตกรรมให้ได้มากที่สุด

  • อย่าลิมปกป้องแนวคิดและสิทธิที่พึงมี ด้วย ‘ทรัพย์สินทางปัญญา’

ทรัพย์สินทางปัญญา ‘การจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายทางการค้า’ เป็นสิ่งสำคัญที่นักวิจัยควรรีบดำเนินการ เพราะนอกจากจะเป็นเครื่องการันตีว่าเราเป็นเจ้าของและมีสิทธิในผลงานนั้นตามกฎหมายแต่เพียงผู้เดียว ยังเป็นตัวช่วยที่สำคัญในการผลักดันให้ผลงานนั้นนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้อีกด้วย

  • วางเป้าหมายให้ชัด ต้องการให้นวัตกรรมถูกถ่ายทอดสู่สังคมอย่างไร ?

– Commercialization : นวัตกรรม เทคโนโลยีมีความพร้อมที่จะถ่ายทอด (Transfer) ไปยังผู้ประกอบการหรือภาคอุตสาหกรรม
– Startup : มีไอเดียในการสร้างสรรค์นวัตกรรม มีแผนในการพัฒนาธุรกิจ (Business Model) ต้องการเงินทุนเพื่อนำมาใช้พัฒนา สานต่อเทคโนโลยี และสร้างเป็นธุรกิจด้วยตนเอง
– Spin Off มีการผลิตงานนวัตกรรมภายใต้เครือข่ายของมหาวิทยาลัย และต้องการจะแยกตัวออกมาทำเป็นธุรกิจ โดยถ่ายโอนเทคโนโลยีหรือทรัพย์สินทางปัญญาจากมหาวิทยาลัยมาด้วย

และสำหรับอาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล ที่ต้องการปรึกษาเกี่ยวกับงานวิจัยและนวัตกรรม ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการบริการรับทำวิจัยและวิชาการ  การถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงพาณิชย์ ทรัพย์สินทางปัญญา (สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายทางการค้า) การมองหาแหล่งทุนเพื่อนำไปต่อยอดนวัตกรรม การทำธุรกิจ Startup  สามารถติดต่อสอบถามมาได้ที่ สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม หรือ iNT (อิ๊นท์)

นอกจากนี้ภาคเอกชน/อุตสาหกรรม ที่สนใจร่วมพัฒนางานวิจัยกับมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อนำงานวิจัยไปใช้ปะโยชน์ในสังคมและเชิงพาณิชย์ สามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์ร่วมคิดพาณิชย์นวัตกรรม (MICC)

สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) มหาวิยาลัยมหิดล
เราพร้อมเป็นที่ปรึกษา ร่วมวางแนวทางในการผลักดัน เชื่อมโยงนวัตกรรมมหาวิทยาลัยออกสู่สังคม
– One Stop Services for Your Research and Innovation –