MICC จัดกิจกรรมสัมมนาออนไลน์ Innovation For Change ปรับวิกฤตให้เป็นโอกาส ในหัวข้อ “โพรไบโอติกส์กับนวัตกรรมอาหารเพื่อเสริมภูมิคุ้มกัน”
30/06/2022
Mahidol Startup club จัดกิจกรรม Born to Be a Billionaire Episode 3 : The Artist การประสบผลสำเร็จแบบฉบับศิลปิน
04/07/2022

สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) จัดกิจกรรมสัมมนาออนไลน์ หัวข้อ “เทคนิคการบริหารจัดการโครงการและทบทวนความเข้าใจในการให้บริการรับทำวิจัย”

วันที่ 30 มิถุนายน 2565 สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) จัดกิจกรรมสัมมนาออนไลน์ หัวข้อ “เทคนิคการบริหารจัดการโครงการและทบทวนความเข้าใจในการให้บริการรับทำวิจัย” ให้กับอาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดล โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ ผู้อำนวยการสถาบันเป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม พร้อมบรรยายภาพรวมเกี่ยวกับการบริหารจัดการงานบริการวิจัยและวิชาการ และมีคุณกาญจนาฎ ภัทรเกษวิทย์ หัวหน้างานบริการวิจัยและวิชาการ พร้อมด้วยคุณศุภลักษณ์ มาเป็นวิทยากรบรรยายแลกเปลี่ยน เรียนรู้ และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิค วิธีการในการบริหารจัดการโครงการรับทำวิจัยและบริการทางวิชาการให้มีประสิทธิภาพ