สอบถามข้อมูลด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงพาณิชย์เพิ่มเติมติดต่อ คุณปาริชาติ จารุภักติ  E-Mail : parichart.san@mahidol.edu
หรือ คุณอธิฌา สร้อยนาค E-Mail : athicha.soi@mahidol.edu
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมด้านทรัพย์สินย์ทางปัญญา ติดต่อ คุณขนิษฐา อนุสนธิ์ (E-Mail : khanidtha.anu@mahidol.edu
โทร 02-849-5056 , 6057