สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) มหาวิทยาลัยมหิดล นำผลงานวิจัย เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการในงานมหิดลเพื่อสังคม (MUSEF 2022) ที่จัดขึ้นโดยงานบริการวิชาการและพันธกิจสัมพันธ์กับสังคม กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหิดล
27/09/2022
มหาวิทยาลัยมหิดล ลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU) กับ บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
03/10/2022

สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) จัดกิจกรรม Orientation and Problem Validation Workshop ภายใต้โครงการ Pre-Incubation for SPACE-F

วันที่ 27 กันยายน 2565 สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) มหาวิทยาลัยมหดิล จัดกิจกรรม Orientation and Problem Validation Workshop ภายใต้โครงการ Pre-Incubation for SPACE-F โดยมี
รองศาสตราจารย์ ดร.พลังพล คงเสรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นผู้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม, รองศาสตราจารย์ ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ ผู้อำนวยการสถาบัน เป็นผู้กล่าวเปิดงาน , คุณจิตรภณ จิรกุลสมโชค นักพัฒนานวัตกรรม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) กล่าวถึงแนวทางการพัฒนานวัตกรในประเทศไทยในยุคปัจจุบัน , Dr.Chris Aurand Open Innovation Leader บริษัท ไทยยูเนี่ยน กร๊ป จำกัด กล่าวแนะนำเกี่ยวกับ Thai Union และโครงการ SPACE-F และได้รับเกียรติจาก คุณอภิโชค ประเสริฐรุ่งเรือง CBDO & Co-Founder จาก AIRPORTELs มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ ทำกิจกรรม Workshop แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับแนวทางการทำความเข้าใจลูกค้าและการทดสอบไอเดียทางธุรกิจ ณ ห้องประชุมอาคารสตางค์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (พญาไท)