ขั้นตอนที่ 3 เลือกชื่อบุคลากรจำนวน 1 ท่าน เพื่อเสนอเป็นกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี พ.ศ. 2564

[qsm quiz=1]