iNT จัดกิจกรรม Mahidol Incubation Program 2021 (Workshop & Laboratory) ครั้งที่ 4 ในหัวข้อ Lean Canvas
02/06/2021
iNT ส่งผู้แทนเข้าร่วมเสวนาวิชาการ เรื่อง ‘เคล็ดลับความสำเร็จสู่เส้นทางทุนวิจัยและนวัตกรรมทางธุรกิจปี 2564’
11/06/2021

ผู้อำนวยการ iNT ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย ‘แนวทางการเขียนโครงการเพื่อเสนอขอทุนอุดหนุนโครงการขับเคลื่อนนโยบายชี้นำสังคม’ ประจำปี 2564

วันที่ 7 มิถุนายน 2564 ศาสตราจารน์ ดร. นายแพทย์ภัทรชัย กีรติสิน ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง ‘แนวทางการเขียนโครงการเพื่อเสนอขอทุนอุดหนุนโครงการขับเคลื่อนนโยบายชี้นำสังคม’ ประจำปี 2564 ผ่านระบบออนไลน์ Webinar  เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนโครงการขับเคลื่อนนโยบายชี้นำสังคม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลักดันยุทธศาสตร์ Policy Advocacy and Leader in Professional Academic Services ที่ต้องการเป็นผู้นำด้านสุขภาวะเชิงนโยบายระดับชาติและนานาชาติ สนับสนุนการต่อยอดงานวิจัยสู่การเป็นนโยบายชี้นำสังคม