ชุดตรวจโควิด-19 แอนติบอดี (Igm)
04/11/2020
ชุดทดสอบโรคเมดิออยโดสิส
04/11/2020

อุปกรณ์ตรวจวัดสารพาราควอท

รายละเอียดผลงาน

  ชุดตรวจหาสารพาราควอทในร่างกายของผู้ป่วยอย่างง่าย ใช้อุปกรณ์และสารเคมีในการทดสอบน้อย ราคาไม่แพงแสดงผลการตรวจได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ สามารถบอกถึงปริมาณสารในร่างกายของผู้ป่วย ทำให้แพทย์มีข้อมูลเบื้องต้นในการตัดสินใจรักษาผู้ป่วยได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ

ผู้ประดิษฐ์หลัก : ศ. ดร. ทพญ. สร้อยศิริ ทวีบูรณ์ และรศ. ดร. ทพ. บุญนิตย์ ทวีบูรณ์
ผู้ประสานงาน : งานถ่ายถอดเทคโนโลยีเชิงพาณิชย์ นางสาวอธิฌา สร้อยนาค  Tel : 02-849-6056-7    Email : athicha.soi@Mahidol.edu