ไจโรโรลเจอร์ ระบบบำบัดและฟื้นฟูกล้ามเนื้อฯ
26/10/2020
เครื่องตรวจความเค็มในอาหาร
26/10/2020

เครื่องตรวจกระดูกข้อเข่าเสื่อม

รายละเอียดผลงาน

  กระดูกข้อเข่าเป็นส่วนสำคัญของร่างกายที่มีการใช้งานหนักตลอดเวลา ทั้งการเดิน วิ่ง หรือ เล่นกีฬา ซึ่งการใช้งานกระดูกข้อเข่าในชีวิตประจำวันอาจทำให้เกิดโรคกระดูกข้อเข่าเสื่อมได้ ไม่เพียงเฉพาะกับผู้สูงอายุเท่านั้น คนในวัยทำงานเป็นกลุ่มคนที่มีความเสี่ยงเช่นกัน อาจเกิดการเสื่อมโดยที่ไม่มีอาการเจ็บปวด เครื่องตรวจกระดูกข้อเข่าเสื่อม สามารถตรวจสภาพให้ผู้ที่รับการตรวจสามารถรู้และดูแลรักษากระดูข้อเข่าได้แต่เนิ่น ๆ

ผู้ประดิษฐ์หลัก : ดร. คัคนาทต์ สรุงบุญมี
ผู้ประสานงาน : นางสาวอธิฌา สร้อยนาค  Tel : 02-849-6056-7    Email : athicha.soi@Mahidol.edu