EEnews

โครงการ Mahidol Startup Thailand League 2021

โครงการ Mahidol Startup Thailand League คือ กิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาต่อยอดแนวความคิด (Idea) เพื่อพัฒนาสู่การเป็นวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) ที่สร้างมูลค่าเพิ่มสูงให้กับประเทศ ตลอดจนผลักดันการสร้างธุรกิจนวัตกรรมให้มีความเข้มแข็งและสามารถเติบโตได้อย่างรวดเร็ว ผ่านการพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship) ภายใต้ระบบพี่เลี้ยง (Mentoring system) รวมถึงการสร้างเวทีเพื่อเปิดโอกาสให้วิสาหกิจเริ่มต้นเข้าสู่ตลาดในระดับประเทศ

โดยมีเป้าหมายคือ “นักศึกษาทุกระดับชั้น / สาขาวิชา” ตั้งแต่ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ของมหาวิทยาลัยมหิดล

เงื่อนไข

1) เป็นนักศึกษาปัจจุบัน ของมหาวิทยาลัยมหิดล

2) การรวมทีมประกอบด้วย นักศึกษาจำนวน 3 – 5 คน (คละคณะ/สาขา/ชั้นปีได้)

3) ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน ต้องผ่านการบ่มเพาะความรู้เบื้องต้น อย่างน้อย 1 กิจกรรม

4) หากประสงค์จะรวมทีมต่างมหาวิทยาลัย ผู้เข้าร่วมจะต้องเป็นนักศึกษาภายใต้มหาวิทยาลัยใน MOU

ขั้นตอนการเข้าร่วมโครงการ

ขั้นตอนที่ 1    สมัครเข้าร่วมโครงการ สมัครออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Click!!) * เปิดรับสมัครตั้งแต่ บัดนี้ จนถึง วันที่ 30 เมษายน 2564

ขั้นตอนที่ 2    เข้าร่วมการบ่มเพาะความรู้เบื้องต้น สามารถเลือกเข้าร่วมได้ผ่าน 3 กิจกรรม ได้แก่

1) Coaching Camp by NIA

2) MU Bootcamp

3) เข้าเรียนหลักสูตรผู้ประกอบการจาก SET (พร้อมทั้งสะสม certificate ให้ครบ 5 หลักสูตร ได้แก่ Entrepreneurial Mindset / Pitching Technique / Design Thinking / Lean Canvas / Lean Startup)

ขั้นตอนที่ 3    เข้าร่วมการแข่งขัน Pitching เข้าร่วมการแข่งขัน Startup Thailand League 2021

ขั้นตอนที่ 4    เข้าร่วมงานแสดงผลงาน Demo Day สำหรับทีมที่ผ่านการคัดเลือกจากการแข่งขันในรอบ Pitching จะต้องเข้าร่วมการจัดแสดงผลงานทุกทีม

สิทธิพิเศษ

1) เข้ารับคำแนะนำผ่านที่ปรึกษา Mentor และผู้ประกอบการด้าน Startup (ฟรี)

2) เข้าใช้พื้นที่ MaSHARES Co-working and Maker Space เพื่อพูดคุย-หารือร่วมกัน (ฟรี)

3) เข้ารับคำแนะนำ และให้บริการเครื่องมือในการทำต้นแบบผลิตภัณฑ์ MVP (ฟรี)

หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: นางสาวตรีนุช เทียนทอง โทร. 02 849 6420