iNT ลงพื้นที่จัดกิจกรรมคลินิกเทคโนโลยี ณ ชุมชนบ้านวังสิงห์ จังหวัดกาญจนบุรี
01/09/2020
Startup Prototype Showcase of the Entrepreneurial University (Demo Day)
15/09/2020

ผู้อำนวยการ iNT ร่วมเป็นวิทยากร ในงานอบรมโครงการติดอาวุธให้นักวิจัยรุ่นใหม่ ผ่าน Multi Mentoring System รุ่นที่ 5

วันที่ 1 กันยายน 2563 ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ภัทรชัย กีรติสิน ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับเชิญเป็นวิทยากร บรรยายในหัวข้อ ‘Research to Innovation’ ในงานอบรมโครงการติดอาวุธให้นักวิจัยรุ่นใหม่ ผ่าน Multi Mentoring System รุ่นที่ 5 ณ ห้องกันภัยมหิดล ศูนย์ประชุมและอาคารจอดรถมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เพื่อให้ความรู้ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับงานวิจัยและนวัตกรรม ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอาจารย์ นักวิจัย ให้มีความสามารถดำเนินงานด้านการวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป