ผู้อำนวยการ iNT ร่วมเป็นวิทยากร ในงานอบรมโครงการติดอาวุธให้นักวิจัยรุ่นใหม่ ผ่าน Multi Mentoring System รุ่นที่ 6
16/12/2020
ผู้อำนวยการ iNT ร่วมเป็นวิทยากร ในงานอบรมโครงการติดอาวุธให้นักวิจัยรุ่นใหม่ ผ่าน Multi Mentoring System รุ่นที่ 7
16/02/2021

ผู้อำนวยการ iNT ร่วมเป็นวิทยากรในงาน ‘โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ’

วันที่ 21 ธันวาคม 2563 ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ภัทรชัย กีรติสิน ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับเชิญเป็นวิทยากร บรรยายแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในหัวข้อ ‘ทรัพย์สินทางปัญญากับการสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการ’ ในกิจกรรมโครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ณ ศูนย์ประชุมมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เพื่อให้บุคลากรสายวิชาการ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา และนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการจัดทำผลงานทางวิชาการต่อไป