บทความ

เรียนรู้ศัพท์ที่ Start Up ควรรู้ !
10/11/2020
19/05/2021

“นวัตกรรม” หมายถึง ความคิด การปฏิบัติ การสร้างสรรค์สิ่งใหม่หรือการพัฒนาเปลี่ยนแปลงสิ่งเดิมที่มีอยู่ให้ดีขึ้น โดยสิ่งใหม่ที่เกิดขึ้นมานั้นจะต้องสามารถตอบโจทย์ความต้องการของสังคม อาจเป็นการช่วยพัฒนาสังคมให้ดีขึ้นหรือแก้ไขปัญหาให้กับสังคมได้อย่างตรงจุด และในปัจจุบันที่ทุกองค์กรกำลังให้ความสำคัญกับการสร้างนวัตกรรมเพื่อสังคม การผลักดันนวัตกรรมให้ไปถึงสังคมหรือผู้ใช้งานจริงจึงจำเป็นต้องอาศัยความสามารถและความเชี่ยวชาญของแต่ละองค์กรมาร่วมมือกัน

ขอขอบคุณภาพจาก FB : Mahidol University

และด้วยยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมหิดลที่มุ่งสู่ World Class University โดยเฉพาะการเป็นผู้นำด้านการวิจัยและนวัตกรรม ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เปิดเผยว่า “มหาวิทยาลัยมหิดลได้มีการจัดตั้งศูนย์ร่วมคิดพาณิชย์นวัตกรรม (MICC) ขึ้นมา เพื่อจะเป็นจุดเชื่อมโยงให้เกิดความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับภาคอุตสาหกรรม โดยนำความต้องการจากภาคอุตสาหกรรม สังคม และประเทศชาติ มาสู่การสร้าง พัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการให้เกิดประโยชน์สูงสุด วางแผนงานวิจัยตั้งแต่ต้นน้ำมุ่งเป้าให้เกิดนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ในปลายน้ำ ยกระดับงานวิจัยและนวัตกรรม ที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของสัมคมและสร้างผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจของประเทศได้อย่างแท้จริง”

ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล

โดยศาตราจารย์ ดร. นายแพทย์ภัทรชัย กีรติสิน ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) ไกล่าวว่า “ศูนย์ร่วมคิดพาณิชย์นวัตกรรม (MICC) ให้บริการในการสนับสนุนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมพัฒนางานวิจัย มุ่งการดำเนินการแบบ One Stop Service เพื่อสร้างความผูกพัน ความร่วมมือระหว่างอาจารย์ นักวิจัย ส่วนงานต่างๆของมหาวิทยาลัยกับผู้ประกอบการในภาคเอกชน ช่วยจับคู่โครงการกับผู้เชี่ยวชาญ รวบรวมข้อมูลผลงานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นที่ปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญา ให้บริการผู้ประกอบการที่ต้องการนำงานวิจัยไปประยุกต์ใช้ในธุรกิจเชิงพาณิชย์”


ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ภัทรชัย กีรติสิน

ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) ม.มหิดล

จะเห็นได้ว่า ‘ศูนย์ร่วมคิดพาณิชย์นวัตกรรม’ (MICC) ถือเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญที่ในการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยสู่ภาคอุตสาหกรรม ที่จะมาร่วมกันพัฒนางานวิจัย นวัตกรรม สร้างผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจ พร้อมตอบโจทย์คุณภาพชีวิตที่ดีของสังคมต่อไป…