สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) ม.มหิดล เข้าศึกษาดูงาน พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการให้บริการทางวิชาการและการบริหารจัดการองค์กร ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
17/11/2022
สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) จัดกิจกรรม Workshop “Introduction to 3D Printing Technology” เพื่อให้ความรู้ สร้างความเข้าใจ พร้อมทดลองใช้งานเทคโนโลยีการพิมพ์ภาพ 3 มิติ ณ MaSHARES co-working space MB
17/11/2022

สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) ร่วมกับ กองเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม “MU Developer Bootcamp : Special Track ครั้งที่ 2 ” เพื่อต่อยอดองค์ความรู้ ส่งเสริมการพัฒนาทักษะ ทางด้าน Developer สู่การใช้งานจริง

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) ร่วมกับ กองเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม “MU Developer Bootcamp : Special Track ครั้งที่ 2 ” เพื่อต่อยอดองค์ความรู้ ส่งเสริมการพัฒนาทักษะ ทางด้าน Developer ให้กับนักศึกษาในโครงการ สู่การนำไปใช้ได้จริง โดยในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร. นพ.สาครินทร์ บุญบรรเจิดสุข Chief Executive Officer บริษัท เจ็นโฟสิส จำกัด , คุณจีรเมธ กล่อมสิงห์ Management Trainee บริษัท เจ็นโฟสิส จำกัด มาเป็น Mentor ร่วมแนะแนวทาง พร้อมแชร์ประสบการณ์ และ ดร.ฐิติพัทธ อัชชะกุลวิสุทธิ์ อาจารย์จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มาร่วมให้ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนด้าน Developer ให้กับทีมนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม