ศูนย์ร่วมคิดพาณิชย์นวัตกรรม (MICC) ภายใต้การบริหารจัดการของสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) ร่วมประชุมกับบริษัท แชมพูด๊อกเตอร์ มณีวรรณ์ จำกัด เพื่อหารือแนวทางสร้างความร่วมมือในการผลักดันงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์
11/11/2022
สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) ม.มหิดล เข้าศึกษาดูงาน พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการให้บริการทางวิชาการและการบริหารจัดการองค์กร ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
17/11/2022

สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) ร่วมกับ กองเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม “MU Developer Bootcamp : Special Track” เพื่อต่อยอดองค์ความรู้ ส่งเสริมการพัฒนาทักษะ ทางด้าน Developer สู่การใช้งานจริง

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) ร่วมกับ กองเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม “MU Developer Bootcamp : Special Track” เพื่อต่อยอดองค์ความรู้ ส่งเสริมการพัฒนาทักษะ ทางด้าน Developer ให้กับนักศึกษาในโครงการ สู่การนำไปใช้ได้จริง โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) กล่าวเปิดกิจกรรม พร้อมร่วมให้คำแนะนำด้านเทคนิคแก่ทีมนักศึกษา รวมไปถึงได้รับเกียรติจาก ดร. กลกรณ์ วงศ์ภาติกะเสรี อาจารย์จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ และ นายสุเมธ กล่อมจิตเจริญ นักศึกษาปริญญาเอก คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ มาเป็น Mentors พิเศษ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนะแนวทาง พร้อมแชร์ประสบการณ์ให้กับทีมนักศึกษา