คณะวิทยาศาสตร์ โดยหน่วยพัฒนาธุรกิจ (Business Development Unit : BDU) งานพันธกิจพิเศษ ร่วมกับ สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) มหาวิทยาลัยมหิดล จัดเสวนาพิเศษ“Mahidol Science BDU Meet iNT”
19/08/2022
สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) ร่วมกับ กองเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมโครงการ “MU Developer Bootcamp” ในหัวข้อ ‘First Step Towards Data Science : ก้าวแรกสู่วิทยาศาสตร์ข้อมูล’
19/08/2022

สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) ร่วมกับ กองเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมโครงการ “MU Developer Bootcamp” โดยเริ่มต้นกิจกรรมแรกภายใต้ธีม ‘Journey to be a Data Scientist’

วันที่ 11 สิงหาคม 2565 สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) ร่วมกับ กองเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมโครงการ “MU Developer Bootcamp” เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาทักษะทางด้านการเป็นนักพัฒนา (Developer) ให้แก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัย พร้อมร่วมขับเคลื่อนการดำเนินการด้าน Digital Transformation เพื่อเป็นต้นแบบแห่ง Digital University ส่งเสริมยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยในการผลักดันสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลก World Class University โดยพิธีเปิดโครงการในวันนี้ ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชวีร์ ลีละวัฒน์ รองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและวิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ พร้อมเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ บทบาทของมหาวิทยาลัยมหิดลสู่การเป็น Digital Transformation และมี รองศาสตราจารย์ ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ภาพรวมของโครงการ ณ Co-MU Space หอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา และผ่านระบบออนไลน์ WebX Meeting

นอกจากนี้กิจกรรมภายในงานได้เชิญวิทยากรที่มีความรู้ ความสามารถ มาร่วมบรรยายแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม ไม่ว่าจะเป็น การแนะนำพื้นที่ CO-MU Space หอสมุดและคลังความรู้ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพพล เผ่าสวัสดิ์ ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล , แนะนำสถาบันปัญญาประดิษฐ์มหิดล (MU AI Center) โดย ดร. พัฒนศักดิ์ มงคลวัฒน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร , โครงการ Super AI Engineer โดย ผศ.ดร.นริศ หนูหอม รองหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ , การสร้างความร่วมมือกับภาคเอกชนและการเตรียมความพร้อมสำหรับกิจกรรม Journey to be a Data Scientist โดย ดร. ฐิติพัทธ อัชชะกุลวิสุทธิ์ อาจารย์จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ รวมไปถึงได้รับเกียรติจากบริษัท ไมโครซอฟท์ ประเทศไทย (จำกัด) มาร่วมบรรยายเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมสู่ Intensive Workshop โดย คุณนริศร ลิมปสวัสดิ์ไพศาล Client Technology Lead บริษัท ไมโครซอฟท์ ประเทศไทย (จำกัด)

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวจะเริ่มต้นกิจกรรมแรก ภายใต้ธีม ‘Journey to be a Data Scientist’ โดยจะมีการจัดกิจกรรม Workshop เสริมทักษะเกี่ยวกับ Data Science ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญและพาร์ทเนอร์จากภาคเอกชนต่อไป