พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดล และ คณะกรรมการบริหารเครือข่าย Biz Club Thailand
04/07/2022
สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศล พิธีถวายเครื่องราชสักการะ พิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติฯ และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 70 พรรษา ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
27/07/2022

MICC ร่วมกับ MIND จัดกิจกรรมสัมมนาออนไลน์ Innovation for Networking “สร้างโอกาสทางธุรกิจด้วยเครื่องมือแพทย์ กับย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธี และมาตรฐาน อย.

วันที่ 6 กรกฎาคม 2565 ศูนย์ร่วมคิดพาณิชย์นวัตกรรม (MICC) ภายใต้การบริหารจัดการของสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) ร่วมกับ ศูนย์พัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ (MIND : Medical Innovations Development Center) จัดกิจกรรมสัมมนาออนไลน์ Innovation for Networking “สร้างโอกาสทางธุรกิจด้วยเครื่องมือแพทย์ กับย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธี และมาตรฐาน อย.” ผ่านทางระบบออนไลน์ Webex Meeting และ LIVE Facebook Page ของสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับมาตรฐาน อย. กับเครื่องมือแพทย์ รวมไปถึงแนวทางการสร้างความร่วมมือเพื่อส่งเสริมและผลักดันงานวิจัยและนวัตกรรมเครื่องมือแพทย์ ในย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธี

โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร. ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล บรรยายหัวข้อ มาตรฐานเครื่องมือแพทย์ และ Reinventing university ด้าน medical device ของมหาวิทยาลัยมหิดล , คุณธเนศ วิริยะเมธานนท์ ตัวแทนจาก สำนักงานคณะกรรมการการอาหารและยา บรรยายหัวข้อ มาตรฐาน อย. ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือแพทย์ , รองศาสตราจารย์ ดร. ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) บรรยายหัวข้อ ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยมหิดล โดยศูนย์ MICC (Mahidol Industry Connection Center) , ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ม.ล. ชาครีย์ กิติยากร หัวหน้าศูนย์พัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี บรรยายหัวข้อ ความร่วมมือกับโรงพยาบาลรามาธิบดี โดยศูนย์พัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ และ คุณน้ำฝน ประโพธิ์ศรี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายนโยบายและแผนฯ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี บรรยายหัวข้อ ความร่วมมือกับย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธี