iNT  เข้าร่วมประชุมแนวทางการสร้างความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดลกับบริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)
24/11/2020
ผู้อำนวยการ iNT ร่วมเป็นวิทยากรในงาน ‘โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ’
21/12/2020

ผู้อำนวยการ iNT ร่วมเป็นวิทยากร ในงานอบรมโครงการติดอาวุธให้นักวิจัยรุ่นใหม่ ผ่าน Multi Mentoring System รุ่นที่ 6

วันที่ 16 ธันวาคม 2563 ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ภัทรชัย กีรติสิน ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับเชิญเป็นวิทยากร บรรยายในหัวข้อ ‘Research to Innovation’ ในงานอบรมโครงการติดอาวุธให้นักวิจัยรุ่นใหม่ ผ่าน Multi Mentoring System รุ่นที่ 6 ณ ห้องกันภัยมหิดล ศูนย์ประชุมและอาคารจอดรถมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เพื่อให้ความรู้ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับงานวิจัยและนวัตกรรม ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอาจารย์ นักวิจัย ให้มีความสามารถดำเนินงานด้านการวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป