สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) จัดกิจกรรม Workshop “Introduction to 3D Printing Technology” เพื่อให้ความรู้ สร้างความเข้าใจ พร้อมทดลองใช้งานเทคโนโลยีการพิมพ์ภาพ 3 มิติ ณ MaSHARES co-working space MB
19/01/2023
พิธีลงนามสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากผลงานวิจัย “ซอสซ่อนผัก และ ซอสซ่อนผักสูตรเด็ก” ระหว่าง มหาวิทยาลัยมหิดล และ บริษัท อินโนบิก (เอเซีย) จำกัด ในเครือ ปตท.
24/01/2023

MICC จัดกิจกรรมสัมมนาออนไลน์ “พลิกโฉม…สร้างมูลค่าวัสดุเหลือใช้จากอุตสาหกรรมเกษตร : กรณีศึกษาผลิตภัณฑ์จากรกหมู”

ศูนย์ร่วมคิดพาณิชย์นวัตกรรม (MICC) ภายใต้การบริหารจัดการของสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมสัมมนาออนไลน์ Innovation for Sustainability ปรับนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน ในหัวข้อ “พลิกโฉม…สร้างมูลค่าวัสดุเหลือใช้จากอุตสาหกรรมเกษตร : กรณีศึกษาผลิตภัณฑ์จากรกหมู” โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวเปิดกิจกรรมสัมมนา และได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.เทวัญ จันทร์วิไลศรี , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พฤษท์ หาญวรวงศ์ชัย อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสต์ , รองศาสตราจารย์ ดร. ภก.ประสพชัย พัฒน์โรจนโสภณ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย สำนักงานบริหาการวิจัยนวัตกรรมและการสร้างสรรค์ จากมหาวิทยาลัยศิลปากร และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทนพญ.พรพิมล เมธีนุกูล อาจารย์ประจำภาะวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ แชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับแนวทางการเพิ่มมูลค่าของวัสดุเหลือใช้จากอุตสาหกรรมการเกษตร โดยเฉพาะการศึกษาและพัฒนางานวิจัยผลิตภัณฑ์จากรกหมู ทั้งนี้ยังมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปานนท์ ลาชโรชน์ รองผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) มาร่วมตอบคำถามแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม